Výchovný poradce - Plán práce

Plán Výchovného poradenství ve šk. r. 2021/2022

 

 

Výchovný poradce: Mgr. Hana Vojtová

 

Konzultační hodiny: Úterý 12:30 - 13:15

 

Trvalým úkolem výchovného poradenství bude:

  1. Péče a stálá pomoc třídním učitelům při sledování psychického a sociálního vývoje dětí (spolupráce s CK)

-        v 1. - 5. ročníku včasné vytipování žáků s parciálními potížemi, žáků nadaných a úzká spolupráce s PPP a Korálkem

-        péče o žáky se SVP dle vyhlášky č.27/2016 v platném znění o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, spolupráce třídních učitelů a ostatních vyučujících

-        péče o žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (DD Tišnov, …), spolupráce s rodinou, PPP, odborem sociálních věcí MÚ, sociálním kurátorem

-        účast učitelů na akcích a kurzech

-        schůzky vyučujících v 6. ročníku s vyučujícími v bývalých 5. třídách a vyučujících ve 4. ročníku s vyučujícími v bývalých 3. třídách

-        aktualizace seznamu žáků se SVP, ukládání materiálů na sdílený disk

 

  1. Věnování péče talentovaným žákům 1. - 9. ročníku a jejich zapojení do soutěží a olympiád (vyučující), vyhledávání žáků mimořádně nadaných. Spolupráce s koordinátorem péče o nadané.

 

  1. Péče o žáky s poruchami chování.

 

  1. Pomoc vycházejícím žákům a jejich rodičům. Spolupráce s kariérovou poradkyní při profesní orientaci žáků respektující jejich schopnosti a zájmy.

 

  1. Vedení ŠPP, zajištění pravidelných schůzek.

 

  1. Metodické vedení začínajících učitelů a AP.

 

 

 

Příloha:

     Časový harmonogram jednotlivých činností

 

V Tišnově 1. 9. 2021                                      Vypracovala Mgr. Hana Vojtová

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram jednotlivých činností

 

Září:

- projednání celoročního plánu vých. poradenství na škole a jeho zařazení do plánu školy

- zpracování a evidence žáků 1. - 9. ročníku

- vypracování seznamu žáků se různými stupni podpory, s SPU

- připravit IVP a PLPP ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími a třídními učiteli, rodiči a  jejich konzultace na PPP

- schůzka s rodiči

- schůzka vyučujících v 6. třídách s vyučujícími v bývalých 5.třídách, 3.a 4.třídách

- pedagogická intervence - zapojení žáků s SPU (CK)                                            

- schůzka s asistenty pedagoga, náplň jejich práce

 

 

Říjen

- konzultace s vyučujícími 1. - 9. roč. o práci s integrovanými žáky

- konzultace s PPP a SPC

- klima tříd

 

Listopad:

- sledování hodnocení žáků neprospívajících na pedagogické radě

- třídní schůzky

- depistáže

 

Prosinec:

- posouzení zralosti žáků v 1. ročnících (Korálek)

- sledovat plnění IVP a vyhodnocení PLPP

 

Leden:

- zpráva o stavu vých. poradenství na pedagogické radě

- hodnocení IVP, konzultace s rodiči a vyučujícími

 

Únor:

- sledovaní zapojení žáků do soutěží a olympiád

 

Březen:

- sledovaní zapojení žáků do soutěží a olympiád

 

Duben:

- sledování prospěchu a chování neprospívajících žáků na pedagogické radě

- třídní schůzky

 

Květen:

- vyhodnocení PO, odeslání na poradnu

 

Červen:

- zpráva o stavu výchovného poradenství na pedagogické radě

- pravidelná konzultace s PPP a SPC (AP, prodloužení doporučení…)

 

Průběžně:

-        klima tříd

-        výchovné komise

-        konzultace doporučení žáků s PPP a SPC

-        projednání se zákonnými zástupci

-        zaevidování do matriky

-        odesílání výkazů

-        průběžné vyhodnocení PO

-        konzultace s kolegy

-        konzultace s rodiči

-        konzultace se žáky

-        schůzky ŠPP a AP