Výchovný poradce - úvod

 

Mgr. Hana Vojtová - výchovná poradkyně

 

Kontakt:

e-mail: vojtova.hana@zssmiskova.cz

tel: 549 415 163, klapka 516

 

Konzultační hodiny:

Pondělí: 11:25 - 12:20

 

Jako výchovný poradce mám za úkol řešit výchovné i vzdělávací potřeby žáků. Mám na starosti péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), mezi které patří žáci zdravotně postižení, žáci s poruchami učení, žáci nadaní, žáci s poruchami chování, žáci sociálně znevýhodnění. Samozřejmě na to nejsem sama. Máme ve škole plně funkční tým školního poradenského pracoviště Korálek, který tvoří školní psycholog, speciální pedagogové, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik nadání a kariérový poradce.

 

 

Nastavení systému péče o žáky se SVP

 

Na základě depistáže speciálního pedagoga, psychologa nebo na doporučení třídního učitele zajistím ve spolupráci se zákonnými zástupci odeslání žáka na vyšetření do pedagogicko- psychologické poradny (dále jen PPP) nebo speciálně pedagogického centra (dále jen SPC). Rodiče si zajistí termín, škola vyplní a pošle dotazník. Dále řeším případné konzultace s poradnou ohledně následné péče o žáky.

Poradna pak vystaví doporučení k poskytování podpůrných opatření (dále jen PO). Toto doporučení si zákonný zástupce musí vyzvednout v poradně nebo se domluví na jiném postupu (známka na dopis a pošta) a teprve potom může poradna poslat přes datovou schránku doporučení i škole.

Já doporučení eviduji, seznámím všechny příslušné pracovníky se závěry vyšetření a doporučím postup práce s tímto žákem. Zároveň vše projednám se zákonným zástupcem a zajistím jeho informovaný souhlas.

Některým z těchto žáků máme doporučeno vypracovat individuální vzdělávací plán. Mým úkolem je koordinovat práci na něm, kontrolovat jeho plnění a konzultovat ho s PPP nebo SPC.

Jedenkrát za rok probíhá vyhodnocení poskytování PO, které ve spolupráci s třídními učiteli zajišťují všichni pracovníci, kteří se podílejí na péči o žáka. Výchovný poradce toto koordinuje, odesílá vyhodnocení na poradnu a konzultuje s ní možné úpravy.

Žáci, kterým je doporučena forma speciální péče, jsou zařazeni do již vzniklých skupin nebo je pro ně zřízena skupina nová. Jedná se o speciálně pedagogickou péči nebo pedagogickou intervenci. Tuto péči zajišťují odborní pracovníci Korálku - speciální pedagogové Mgr. Lenka Dobrovolná, Mgr. Beáta Adamcová (více v Korálku speciální pedagog) a psycholog PhDr. Diana Hájková nebo vyučující příslušných předmětů. Žák je zařazen vždy se souhlasem zákonného zástupce (je součástí informovaného souhlasu a konzultace k doporučení PO).

Doporučené pomůcky nakoupíme a převážná většina z nich je určena pro práci ve škole.

 

 

Systém péče o žáky s neprospěchem

 

Žákům s neprospěchem věnujeme ve škole velkou pozornost. Na pravidelných poradách vždy řešíme možný postup, jak tomuto předejít. Jednáme se žákem i jeho zákonným zástupcem a nastavíme systém dalšího vzdělávání. Nabízíme možnost bezplatného pravidelného doučování z českého jazyka a matematiky. V ostatních předmětech poskytujeme individuální konzultace.

 

 

Systém péče o nadané  žáky

 

Péči o nadané zajišťuje metodik nadání Mgr. Lenka Křipská (více v Korálku metodik nadání).     

Pro žáky s diagnostikovaným mimořádným nadáním je vypracován IVP, podle kterého jsou vzděláváni. Žákům 4. ročníku je nabídnuta možnost navštěvovat 1 hodinu matematiky pro nadané. Žáci 1. stupně mají možnost navštěvovat kroužek Zábavná logika (úterý 12:30 - 13:30).

Ve spolupráci s MENSOU organizujeme testování IQ.

 

 

Systém péče o žáky s poruchami chování a problémové žáky

 

Práci s těmito žáky zajišťuje v největší míře školní psycholožka PhDr. Diana Hájková (více v Korálku školní psycholog) a metodik prevence Mgr. Andrea Špačková (více v Korálku metodik prevence). Důležitá je i spolupráce s OSPPD. Jako škola máme ohlašovací povinnost a prohřešky našich žáků musíme s OSPPD konzultovat.

Zde jsou velmi důležitá jednání s rodiči a nastavení systému pravidel chování. Ve třídách, kde jsou žáci s poruchami chování, máme zřízenou funkci asistenta pedagoga. Jeho náplní práce je pomoc učiteli při zajištění pozornosti žáků a při kontrole jejich práce. V nemalé míře jsou schopni na požádání zajistit žákům chybějící materiály. Pomáhají žákům s přípravou pomůcek na hodiny. V mnoha případech komunikují s rodiči a informují je o dění ve škole.

 

 

Systém péče o vycházející žáky

 

Péči o žáky, kteří končí vzdělávání na naší škole, se věnuje kariérový poradce Mgr. Petra Šnepfenbergová (více v Korálku kariérový poradce). Jde nejen o žáky vycházející z devátých ročníků, o ty, kteří v průběhu školní docházky opakovali ročník a mohou ukončit svoje základní vzdělávání i dříve, ty, kteří chtějí odejít na víceletá gymnázia či konzervatoře, ale i o všechny ostatní. Těmto žákům nabízíme možnost navštěvovat přípravné kurzy k přijímacímu řízení. Kariérová poradkyně zajistí přihlášky a zápisové lístky. Dále pak nabízíme řadu akcí jak pro žáky, tak pro jejich rodiče.

 

 

Přílohy:

docx 14 kB  -  S čím se na mne obrátit

docx 16 kB  -  Kontakty na PPP a SPC