Speciální pedagog - Specifické poruchy učení

Co jsou specifické poruchy učení?

Mezi specifické poruchy učení patří zejména:

Dyslexie

Projevy této poruchy se mohou vyskytovat v různých oblastech čtenářského výkonu, jako je rychlost, správnost, technika čtení a porozumění čtenému textu.

Často se objevují potíže s rozpoznáním tvarově podobných písmen (b-d-p), zvukově podobných písmen (t-d), při spojování hlásek do slabik, s měkčením hlásek. Děti vynechávají písmena, vynechávají slova, nesprávně čtou předložkové vazby nebo délky samohlásek.

Čtení bývá pomalé a potíže jim obvykle dělá čtení delšího textu nebo zaznamenání obsahu textu.

 

Dysgrafie

Je porucha grafické podoby psaného projevu. Psaný projev je ovlivňován nedostatečnou kontrolou a organizací pohybů. Písmo bývá neuspořádané, neobratné, s nepravidelnou hustotou, velikostí nebo řazením písmen. Objevují se nedopsaná slova či písmena, děti mívají zvláštní držení těla při psaní a výrazně pomalé tempo, často škrtají. Samotné psaní zaměstná pozornost natolik, že žák není schopen soustředit se na obsahovou nebo gramatickou stránku písemného projevu.

 

Dysortografie

Je specifická porucha pravopisu, která se vyskytuje velmi často společně s dyslexií. Projevuje se zvýšeným počtem chyb a potížemi s použitím gramatických pravidel.

 

Dyskalkulie

Je poruchou matematických schopností. Dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování matematických pojmů, v chápání a provádění matematických operací. Může být narušena matematická logika, kdy dítě nechápe základní matematické postupy.