Speciální pedagog - Nabídka

 

 

,,Učíme se pro život, ne pro školu"

   ( Seneca )

 

Hlavní náplní naší práce je pomáhat dětem obnovit a rozvíjet narušené nebo nerozvinuté funkce, které

jsou potřebné pro učení  a celkové zapojení dětí do běžného života.

 

Specifické poruchy učení negativně ovlivňují život dítěte ve škole i v běžném životě, narušují psychiku dítěte, odrážejí se i ve snížené schopnosti organizace.

Ve škole mívají tito žáci problém dodržovat rozvrh, případně si neumí rozvrhnout práci tak, aby byla dokončena v termínu. Často se potýkají se soustředěním a udržením pozornosti.

 

Jak pracujeme s dětmi?

- individuálně nebo v malých skupinkách ( maximálně 4 děti)

- využíváme různorodé způsoby procvičování, časté střídání činností, můžeme činnost přizpůsobit dětem na míru

 

Při reedukaci specifických poruch učení je důležité vytváření podmínek vedoucích k psychickému zklidnění dítěte.

Tento proces je dlouhodobý a ke každému dítěti přistupujeme individuálně.

 

 Podpora rodičům

Rodiče se mohou na nás obrátit v případě, že mají pochybnosti nebo obavy o školní úspěšnost svých dětí, nebo pokud si nejsou jisti, jak s nimi doma pracovat. 

 

Jak mohou rodiče pomoci svým dětem?

Rodiče mohou zásadně přispět ke zmírnění poruch učení.

- dodržováním všech doporučení odborníka

- snažte se o maximální trpělivost při práci s dítětem

- přípravu do školy si rozdělte na více kratších časových úseků, mezi kterými dělejte pauzy

- pravidelně každý den kontrolujte aktovku 

- podporujte a povzbuďte své dítě obzvláště ve chvílích, kdy se mu nedaří

- spolupracujte se školou

 

 

Další činnosti, kterým se věnujeme:

 

Depistáž

-  vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

               -  ve třídě - náhodně, nebo po domluvě s učiteli

               -  v 1. ročnících plošně, vytipované děti individuálně

                  na žádost rodičů předškoláků (při pochybnostech o schopnostech dítěte)

 

Zaměřujeme se na :  sluchovou analýzu a syntézu, diferenciaci, před-číselné představy, geometrické tvary,          vizuomotorickou koordinaci, řeč: slovní zásoba a výslovnost, zrakovou diferenciaci, prostorovou orientaci,fonologickou manipulaci,...

 

Náslech ve třídě

-           sledujeme klima třídy

-           zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do vyučovacího procesu

-           chápání žáků zadání úkolů

-           schopnost samostatné práce dětí

-           spolupráci asistenta pedagoga s učitelem

-           aktivitu asistenta pedagoga a pomoc ostatním žákům

 

Diagnostická činnost

Orientační speciálně pedagogickou diagnostiku provádíme u vytipovaných žáků na:

-           schopnosti a dovednosti v oblasti čtení a psaní

-           schopnosti a dovednosti v matematice

Podle výsledků vyšetření je dítěti ve spolupráci s učitelem doporučeno vyšetření v PPP .

 

Metodické vedení asistentek pedagoga

Pravidelná setkání se všemi asistentkami se konají jedenkrát měsíčně za přítomnosti výchovné poradkyně a psycholožky.

Metodická podpora je zaměřena na úspěšné zvládnutí jejich povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k ostatním žákům, učitelům, k týmu spolupracovníků, dalších odborníků a  k jeho zákonným zástupcům.

Asistentkám pedagoga nabízíme individuální konzultace.

 

Ostatní

- zajišťování kompenzačních a reedukačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve             spolupráci s výchovnou poradkyní

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při realizaci podpůrných opatření

- individuální konzultace při vyhodnocování podpůrných opatření

- účast při zápisu dětí do prvních tříd

- účast na adaptačních pobytech žáků šestých ročníků

 

Kdy se na nás obrátit?

Rodiče se na nás mohou obrátit v případě, že mají pochybnosti nebo obavy o školní úspěšnost svých dětí, nebo pokud si nejsou jisti, jak s nimi doma pracovat.

Nabízíme možnost konzultace, účastníme se i schůzek s třídními učiteli a rodiči.

 

Kontakty

Mgr. Lenka Dobrovolná

Email : dobrovolna.lenka@zssmiskova.cz

Mobil : 731 722 233

Mgr. Tereza Komprsová

komprsova.tereza@zssmiskova.cz

Pevná linka : 549 412 528