Školní psycholog - Pravidelné skupinové aktivity

Hrdina ve mně (žáky 2.-5. ročníku)

 

Cíl:

- posilnění sebejistoty, sebevědomí

- rozvoj vlastních schopností zvládat různé náročné situace

- práce se stresem a rozvoj strategií zvládání

- rozvoj sociálních dovedností s cílem snížit sociální stres

 

Cílová skupina:

- úzkostné, ustrašené, nesmělé, stydlivé, tiché děti

- děti, které si nevěří

- žáci, kteří jsou stažení, sebekritičtí nebo nesebevědomí

- děti, které jsou navenek nebojácné, hodně se prosazují (jdou i do konfliktů), ale vevnitř jsou hodně nesmělé, nejisté, neklidné

- děti s potížemi zvládat zátěž, i sociální zátěž (hluk, velký kolektiv)

 

Realizace:

60 min. setkání 1x/týden odpoledne po vyučování

po 10 setkáních zhodnocení, průběžně s rodičem

Ve školním rokce 2020/2021 bude skupina probíhat v úterý a ve středu v čase 13:45-14:45.

 

 

Mezi námi děvčaty (děvčata 6.-7. ročníku)

 

Cíle skupiny:

- rozvíjení osobnosti dospívajících děvčat prostřednictvím probírání témat a oblastí, které jsou pro ně důležité a lákavé (dospívání, kamarádské vztahy, vztahy holky-kluci, body image, identita, sebepoznání, vzhled, hodnoty, idoly, vliv médií, stravování, sociální sítě, internet, být/nebýt IN, kritické myšlení, udržitelná móda, obchodování s lidmi...)

- lepší porozumění vlastnímu prožívání

- budování hodnot, sociálních vztahů

- utvoření zdravého sebevědomí a posilnění schopnosti orientovat se v živote, umět se rozhodovat

- vnímání rizika nebo důsledky svého chování na bližší nebo širší sociální okolí

 

Specifika skupinové práce:

- metody - interaktivní činnosti, metody sociálního učení, diskuze, zážitkového učení, arteterapeutické techniky.

- vybraná témata jsou probírány s ohledem na věk a mentální vývoj děvčat z psychologického hlediska

- skupina nenahrazuje předměty biologie (lidské tělo), rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, ekologické výchovy, občanské výchovy, neplní edukativní funkci ve smyslu školního učen

- skupinová setkání nenahrazují důvěrný rozhovor dcery s rodičem o aspektech dospívání, života nebo světa

 

Realizace:

90 min. setkání 1x/týden odpoledne po vyučování

Ve školním rokce 2020/2021 bude skupina probíhat ve čtvrtek v čase 13:30-15:00.

 

 

Rozvíjející skupinka prvňáčků (žáky 1. ročníku)

 

Cíl:

- rozvíjení komunikačních dovedností

- rozvíjení spolupráce, sociálních kompetencí

- trénování trpělivosti, koncentrace pozornosti na program (i výukový program)

- uplatňování svých silných stránek a dovedností k rozvoji těch slabších

 

Cílová skupina:

- děti, které si vyžadují víc času a prostoru na adaptaci na školu

- žáci, kteří projevují oslabení v některých oblastech potřebných pro zvládání školních nároků

 

Realizace:

45 min. setkání 1x/týden během vyučování

Ve školním rokce 2020/2021 bude skupina probíhat v 2. pololetí.

 

 

Arte klub (žáky 5.-7. ročníku)

 

Cíl:

- rozvíjení osobnosti dítěte netradičním způsobem s využitím arteterapeutických nebo artefiletických metod a technik

- lépe poznání sami sebe i druhých

- sdílení svých zážitků a emocí

- rozvíjení naslouchání a tvořivosti

 

Účast v Arte klubu nevyžaduje žádné výtvarné nadání nebo předchozí zkušenosti s tvořivými aktivitami, ale spíš zájem o poznávání pomocí tvořivých technik.

 

Realizace:

60 min. setkání 1x/týden odpoledne po vyučování

Aktuálně Arte klub neprobíhá.