Metodik nadání - Aktuality

 

      V letošním školním roce jsme v rámci koncepce podpory nadání na naší základní škole připravili pro žáky 2.-5. ročníku vzdělávání pro nadané v matematice. Je určenopro děti, které vynikají myšlením nebo vědomostmi nad svými spolužáky. Rozumové nadání nadaných dětí představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet.

Tyto bystré, zvídavé i mimořádně rozumově nadané děti potřebují další podněty, náročnější úkoly a výzvy. Mezi vzdělávací potřeby těchto žáků patří zejména individuální přístup, argumentačně partnersky založená komunikace, kontakt s vrstevníky podobného zaměření a zájmů a přizpůsobení obsahu i procesu vzdělávání.

       Tyto děti z daného ročníku budou pracovat společně 1 hodinu týdně v rámci jedné hodiny matematiky v maximálním počtu 10 žáků.

        Děti by měly být vystaveny úkolům a situacím, v nichž musí uplatňovat složitější myšlenkové procesy, vyvíjet úsilí a překonávat adekvátní překážky. Budou pracovat s chybou, někdy i s neúspěchem, učit se trpělivosti a soustředit se nejen na výsledek, ale i na proces učení. V důsledku toho by měly poznat své silné a slabé stránky a naučit se s nimi zacházet.
Úkoly budou pestré a různorodé-logické úlohy, úlohy zasazené do širšího kontextu, matematické hry, hlavolamy, stavby z matematických kostek, matika in na počítači, úlohy z matematických soutěží …
Klasifikace z matematiky bude realizována pouze v hodinách matematiky v kmenové třídě.

Pokud by z jakéhokoliv důvodu takto organizovaná výuka Vašemu dítěti nevyhovovala, je možné je přeřadit v této hodině zpět do výuky v kmenové třídě. Do skupiny žáků je možné v průběhu školního roku zařadit dalšího žáka.

Výuka matematiky v kmenové třídě bude přizpůsobena tak, aby tato hodina byla zejména procvičovací, sloužila k upevňování probraného učiva a k individuální práci s žáky, kteří potřebují ještě některé poznatky doplnit. V této hodině nebudou žáci psát písemné práce.

 

       Nominace žáků proběhne jednak základě doporučení PPP a testování pomocí diagnostického systému Invenio, které bude probíhat přímo v naší škole v průběhu měsíce září. Tento systém vyvinul tým psychologů z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pod vedením paní doc. PhDr. Šárky Portešové, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti dětské diagnostiky.

K tomuto testování potřebujeme Váš souhlas, bez kterého nemůžeme testování provést. Více informací a formulář souhlasu najdete níže.

Vyplněný souhlas prosím odevzdejte prostřednictvím svého dítěte třídnímu učiteli nejpozději do 15.9.2020.

 

docx 36 kB  -  Souhlas s testováním - matematika 2. - 5.ročník

 

V termínu 6. 10.- 9. 10. 2020 bylo ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno otestováno matematické nadání 168 žáků 2-5. ročníku naší základní školy. 

V rámci této spolupráce se v termínu 1.10. - 5.10. 2020 zúčastnilo také 54 našich prvňáčků pilotního testování matematického nadání.